Няма извършени убийства и изнасилвания от лица под 18-годишна възраст

През изминалата 2022 г. са решени 107 възпитателни дела. Делата са по повод противоправните деяния на 96 лица, съответно 38 малолетни и 58 непълнолетни. Те представляват 0,6 % от около 16 000 малолетни и непълнолетни лица, живеещи на територията на община Стара Загора.

От обобщените данни за няколко години назад по отношение на възраст се наблюдава спад на възрастта на извършителите, като тази тенденция е най-силно изразена през 2021 г. – 46 малолетни спрямо 52 непълнолетни (почти равни).

За 2022 г. се запазва тенденцията за по-голям брой дела на непълнолетни лица – 66 (52 през 2021 г.). Няма динамика на делата по отношение пол и възраст на извършителите. Превес отново имат делата на момчетата.

Нараснал е чувствително броят на малолетните момичета, извършили противоправно деяние – 15 (6 през 2021 г.). Няма извършени убийства и изнасилвания от лица под 18-годишна възраст. Положителна е тенденцията в проявите на кражба, притежание и употреба на наркотици и повреда на имущество. Запазва се най-голям относителният дял на делата за кражби – 21%, намалял е наполовина спрямо предходния период (40 % за 2021 г.).

Общо 23 са кражбите, в т. ч. 10 (6) на стоки от магазини и търговски обекти; 9 (9) домови; 3 (0) на чанти и пари, 1 взломна (за 2021 – 20 от вендинг автомати и автомобили), извършени предимно от малолетни лица с нисък социален статус от ромския квартал и селата. В 38 от разгледаните случаи (36%) адресната регистрация показва, че извършителите са от квартал ,,Лозенец“. В 26 от разгледаните случаи (24%) са с настоящ адрес в селски район.

На 85 лица (89%) първото възпитателно дело е подействало възпиращо и не са извършвали други противообществени прояви и престъпления. За останалите 11 лица (11%) са образувани 2 възпитателни дела.

През 2022 г. за 1 лице Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните е внесла предложение за налагане на възпитателната мярка ,,настаняване във възпитателно училище-интернат“, която е потвърдена от Районен съд.

По предложение на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и с решение на Районен съд Стара Загора пребивавали във Възпитателно училище-интернат (ВУИ) през 2022 г. са общо 10 лица (9 момчета и 1 момиче), от които през отчетния период са освободени 3 непълнолетни момчета, поради изтекъл срок за настаняване.

По писмено желание  на едно вече пълнолетно лице педагогическия съвет на ВУИ ,,Ангел Узунов” – гр. Ракитово удължи престоя до завършване на образователна степен. Общо в края на годината във ВУИ са 7 лица ( 1 пълнолетно момче, 4 непълнолетни момчета, 1 малолетно момче, 1 малолетно момиче) и 1 малолетно момче в Социално-педагогически интернат (СПИ).

От разгледаните възпитателни дела на 6 родители е наложена мярка ,,предупреждение“, на 1 родител – ,,задължаване да посещават специално организирани беседи и консултации по въпросите на възпитанието“ и на 4 родители е връчено заверено копие на влязло в сила решение на МКБППМН, с което е наложена мярка ,,глоба“ в размер на 50 лв. и 100 лв. Установено беше, че родителите не полагат достатъчно грижи за възпитанието на децата си, което е предпоставка за повече противообществени появи.

Това стана ясно на проведеното първо заседание на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) с новия ѝ председател Милена Желева, зам.-кмет на община Стара Загора. По време на срещата бяха отчетени резултатите от дейността на Комисията през изминалата година, както и набелязани мерки за превенция, които ще се изпълняват занапред.


Create a website or blog at WordPress.com

%d блогъра харесват това: